23 april 2019

Complexe Systemen

wetenschap op de rand van chaos

Marten Scheffer

Remco van der Hofstad

20u · Marten Scheffer (WUR) & Remco van der Hofstad (TU/e)
 
19u30 · Mot. live
 
moderatie · Ronald Kleiss
 
 

* * * * *
 
 
23 april · 19u30/20u - 22u
 
The Shamrock · Smetiusstr. 17
 
gratis toegang · vrije inloop
 
Nederlands

We leven in een complexe wereld

waarin alles met alles verbonden is. Waar de wetenschap ons traditioneel veelal via een reductionistische benadering de wereld heeft leren begrijpen, vragen collectieve, emergente fenomenen - zoals klimaat, internet, economie, psyche en allicht ook ruimtetijd - om een ander perspectief; dat van het geheel. Door ze als een netwerk van componenten en interacties te beschouwen, blijken op het oog zeer uiteenlopende complexe systemen aan dezelfde universele wetmatigheden onderhevig! Inzicht hierin kan soms verrassende eigenschappen blootleggen en stelt ons in de gelegenheid accurate voorspellingen en interventies te doen. Is het mogelijk epidemieën af te wenden, criminele netwerken te ontmantelen, depressies en andere ziektes te voorkomen?

 
Afgelopen decennia hebben onderzoekers van diverse disciplines de fundamenten gelegd voor een nieuwe wetenschap van complexe systemen. Op dinsdag 23 april worden we in het Science Café Nijmegen over deze boeiende ontwikkelingen bijgepraat door twee vooraanstaande wetenschappers op dit gebied. Hoogleraar ecologie en Spinoza laureaat Marten Scheffer (SparcS, WUR) zal ons introduceren in complexe systemen en ingaan op belangrijke verschijnselen als veerkracht en kantelpunten. Aansluitend zal hoogleraar kansrekening Remco van der Hofstad (Eurandom, TUE) ons - op een conceptueel niveau - een kijkje geven in de wiskundige theorie achter deze complexiteit op de grens van orde en chaos.
Ronald Kleiss

Ronald Kleiss

Mot.

Galerij >

System.Exception: Exception while creating a value. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=0; handshake=14999; ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The wait operation timed out
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.<>c__DisplayClass20_0.<ExecuteAction>b__0()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction[TResult](Func`1 func)
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction(Action action)
  at Umbraco.Core.Persistence.PetaPocoConnectionExtensions.OpenWithRetry(IDbConnection connection, RetryPolicy retryPolicy)
  at Umbraco.Core.Persistence.PetaPocoConnectionExtensions.OpenWithRetry(IDbConnection connection)
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.OpenSharedConnection()
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.BeginTransaction(IsolationLevel isolationLevel)
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.get_Database()
  at Umbraco.Core.Persistence.UnitOfWork.ScopeUnitOfWork.get_Database()
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.MacroRepository.<PerformGetByQuery>d__9.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Services.MacroService.GetByAlias(String alias)
  at umbraco.cms.businesslogic.macro.Macro.<>c__DisplayClass55_0.<GetByAlias>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.CacheProviderExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.<GetCacheItem>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.DictionaryCacheProviderBase.<>c__DisplayClass10_0.<GetSafeLazy>b__0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, CacheDependency dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at umbraco.cms.businesslogic.macro.Macro.GetByAlias(String alias)
  at umbraco.macro..ctor(String alias)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\interpub\www\sciencecafe\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\interpub\www\sciencecafe\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20